Gdy staniemy się uczestnikiem stłuczki spowodowanej przez innego kierowcę, możemy skorzystać z usługi wynajmu motocykla w PWM Pomorska Wypożyczalnia Motocykli finansując wynajem z polisy OC sprawcy. Poniżej standardowe warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać motocykl zastępczy nie ponosząc kosztów.

Aby zgłosić chęć wynajmu motocykla na koszt ubezpieczyciela z polisy OC sprawcy, prosimy o przesłanie do nas na adres biuro@wypozyczalniamotocykli.com następujących informacji:

A. Numer szkody
B. Nazwa zakładu ubezpieczeń
C. Imię, nazwisko, adres i PESEL poszkodowanego
D. Model i rocznik motocykla, który został uszkodzony 


Pojazd zastępczy przysługuje osobom:

- wykonującym działalność gospodarczą (wymagane jest potwierdzenie tego faktu zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS) i uszkodzony pojazd był w niej wykorzystywany (np. wypis z ewidencji środków trwałych, dokumentacja potwierdzająca rozliczanie kosztów użytkowania samochodu w ramach działalności, oświadczenie poszkodowanego); w przypadku, gdy przedsiębiorstwo używa wielu pojazdów - oświadczenie, że w czasie naprawy uszkodzonego pojazdu nie było możliwości wykorzystania innego auta o zbliżonych parametrach, będącego w posiadaniu poszkodowanego;

- fizycznym, dla których pojazd jest niezbędny do wykonywania działalności zawodowej, np. lekarz, adwokat, agent, architekt,  itp. (wymagane jest udokumentowanie faktu oraz sposób wykonywania takiego zawodu w celu wykazania konieczności częstego przemieszczania się dla skutecznego, niezakłóconego wykonywania pracy);

- fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej (udokumentowanie wyjątkowych okoliczności [o charakterze osobistym, rodzinnym lub wynikające z okoliczności zewnętrznych] wskazujących, że pojazd jest niezbędny do wykonywania dojazdów do pracy, albo związanych z funkcjonowaniem rodziny i zaspokajania osobistych potrzeb, jeżeli dojazdy środkami komunikacji publicznej byłyby niemożliwe albo istotnie utrudnione) - katalog stanów faktycznych uzasadniających konieczność wynajęcia pojazdu zastępczego jest otwarty i w każdym przypadku podlega indywidualnej ocenie.

Roszczenie, o którym mowa powyżej może być uznane wyłącznie w oparciu o przedłożony rachunek / fakturę VAT za wynajem pojazdu, określający m.in. dokładnie okres najmu, stawkę za dobę, markę i typ samochodu, bądź umowa najmu spisana z osobą prywatną. Wynajmowany pojazd powinien klasą i przeznaczeniem odpowiadać pojazdowi uszkodzonemu.

Okres, za jaki wynajem pojazdu może być uznany, zależny jest od rodzaju szkody:
a) w przypadku szkody częściowej:
     *   od dnia powstania szkody do dnia jej zgłoszenia ubezpieczycielowi (o ile zgłoszenie nastąpiło bez nieuzasadnionej zwłoki) - standardowo 3 dni;
     *   od dnia zgłoszenia szkody do dnia dokonania oględzin i otrzymania dokumentu szczegółowo opisującego uzasadniony zakres naprawy;
     *   od dnia zgłoszenia wniosku ubezpieczycielowi do czasu wykonania oględzin dodatkowych;
     *   czas technologiczny naprawy ustalony w oparciu o technologię producenta pojazdu;
     *   okres organizacyjny na znalezienie warsztatu naprawczego, zlecenie naprawy, przyjęcie / odbiór pojazdu z naprawy - standardowo przyjmuje się łącznie 2 dni - lub okres oczekiwania na dostarczenie zamówionych, niezbędnych do naprawy części zamiennych, gdy pojazd danej marki nie ma swojego przedstawiciela lub części nie są dostępne w Polsce;

b) w przypadku szkody całkowitej:

     *   od dnia powstania szkody do dnia jej zgłoszenia ubezpieczycielowi (o ile zgłoszenie nastąpiło bez nieuzasadnionej zwłoki) - standardowo 3 dni;
     *   od dnia zgłoszenia szkody do dnia dokonania oględzin przez przedstawiciela ubezpieczyciela oraz otrzymania przez zgłaszającego (lub upoważniony przez poszkodowanego podmiot, warsztat) informacji o zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej (może być zawarta na protokole oględzin);
     *   okres niezbędny na sprzedaż wraku pojazdu i zakup innego pojazdu o zbliżonych parametrach oraz jego rejestracji - standardowo 14 dni.

Jeśli powyższe zsumowane okresy wykraczają poza dzień wypłaty odszkodowania, dzień wypłaty odszkodowania bezwzględnie uznaje się za koniec okresu zasadnego zwrotu kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego.

Chciałabym nadmienić, że zgodnie z art. 361 Kodeksu Cywilnego poszkodowanemu, który prowadzi działalność gospodarczą przysługuje świadczenie tytułem rekompensaty za utracone korzyści, które by osiągnął gdyby szkody mu nie wyrządzono. Natomiast zgodnie z art. 6 K.C. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Informujemy, że aby roszczenie w zakresie wynajmu pojazdu zastępczego stało się zasadne, podmiot uprawniony (właściciel pojazdu) powinien wykazać, że brak wynajęcia pojazdu zastępczego spowodowałby w jego majątku wystąpienie straty finansowej.

Roszczenia związane z wynajmem pojazdu zastępczego mogą zostać rozpatrzone dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą po przedstawieniu poniższych dokumentów:
- kopia KRS lub wpisu do ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej (uwierzytelnione),
- kopia ewidencji środków trwałych potwierdzająca użytkowanie pojazdu w firmie - poświadczenie braku możliwości realizacji zleceń innym posiadanym przez firmę pojazdem,
- informacja czy firma jest płatnikiem podatku VAT,
- szczegółowe wyjaśnienie do jakich celów wykorzystywany jest pojazd w działalności gospodarczej,
- informacji dotyczących wynajętego pojazdu - marka, model, przeznaczenie, ładowność, nr rejestracyjny.

Natomiast dla osoby fizycznej roszczenia związane z wynajmem pojazdu zastępczego mogą zostać rozpatrzone po przedstawieniu poniższych dokumentów:
1. Oświadczenia:
  *   na temat dotychczasowego sposobu korzystania z pojazdu, w szczególności:
- intensywności używania pojazdu przed wypadkiem,
- wskazania tras przejazdów,
- określenia celu dokonywanych przejazdów,
  *   czy najem pojazdu zastępczego w miejsce uszkodzonego był konieczny,
  *   na temat powodów, dla których korzystanie ze środków komunikacji publicznej po szkodzie nie było możliwe lub wiązałoby się z istotnymi utrudnieniami (ze szczegółowym wskazaniem utrudnień),
  *   czy nie było możliwości wykorzystania innego dostępnego nieodpłatnie pojazdu.

2. Dokumentu potwierdzającego poniesione koszty (faktura / umowa) zawierającego szczegółowe wskazanie okresu wynajmu pojazdu (z datami granicznymi) oraz dzienną stawkę wynajmu.

Podstawą ustalenia wysokości roszczenia będzie weryfikacja dokumentu potwierdzającego poniesione koszty wraz z wyszczególnionym okresem użytkowania pojazdu zastępczego.

W toku rozpatrywania roszczenia, ze względu na specyfikę konkretnej sprawy, może zajść potrzeba uzyskania dodatkowych dokumentów, o których dostarczenie Ubezpieczyciel wystąpi w formie pisemnej.